Disclaimer

Deze website (www.woudlopers-kipling.nl en verwante subdomeinen)  is en wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.
Woudlopers / R. Kipling streeft naar juistheid, actualiteit en volledigheid van alle informatie echter aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. De stichting Woudlopers / R. Kipling draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van bijdragen in het forum en voor de inhoud van websites waarnaar wordt gelinkt. De stichting Woudlopers / R. Kipling vrijwaart zich van alle juridische consequenties.

Alle op www.woudlopers-kipling.nl en verwante subdomeinen (vanaf nu genoemd: Site) geplaatste inhoud en alle in deze Site gebruikte broncode zijn eigendom van de stichting Woudlopers / R. Kipling. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de stichting Woudlopers / R. Kipling.

Woudlopers / R. Kipling
Groningen, 28 maart 2007